تبلیغات
آپلود عکس olelamr - یواشکی
سقوط
گفت سخت است؛ چادرش را برداشتگفت میخواهم زیباتر شوم؛
با تیپ نامتعارف بیرون رفت
گفت گرم است؛ روزه را ترک کردگفت خوابم می آید؛
از همان نماز صبح دیگر نماز هم نخواند
سقوط او، برداشتن چادرش بود...
 
        


طعــم تلــخ فقـــر
    

پسرک جلوی خانمی را میگیرد و با التماس میگوید :
"خانم ، تو رو خدا یه شاخه گل بخرید."

زن در حالی که گل را از دست پسرک می گرفت؛ نگاه پسرک را روی کفش هایش حس کرد ،
پسرک گفت: چه کفش های قشنگی دارید !

زن لبخندی زد و گفت : برادرم برایم خریده است ، دوست داشتی جای من بودی ؟
پسرک بی هیچ درنگی محکم گفت :
نه ... ولی دوست داشتم جای برادرت بودم ، تا من هم برای خواهرم کفش میخریدم ...

┘◄ دست افتاده گان را بگیریم...

♡❤ شکرگزاری ♡❤

    
غم انگیز

اینکه موبایل نداره و کاپشن گرم تنش نیست، زیاد غم انگیز نیست ...

دردناکش اینجاست که
حتی اون صندلی رو حق خودش نمیدونه !

        

شاید سحر توبه کرده باشه ....


        

سنی و شیعه


وحدت - وحدت - وحدت